POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych wydane przez The Yachting Club sp. z o.o. obowiązuje od 25 maja 2018 r. i opiera się na Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

The Yachting Club będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i zgodnie z prawem krajowym opierającym się na rzeczonym Rozporządzeniu, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, nadużyciem, wykryciem, utratą lub zniszczeniem.

1     Informacje ogólne

Niniejsze oświadczenie określa rodzaje zbieranych przez nas danych, sposoby przetwarzania i powody ich wykorzystywania przez nas oraz prawa przysługujące Państwu odnośnie Państwa danych.
Za przetwarzanie danych odpowiada:
The Yachting Club sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6/6, 81-340 Gdynia, Polska NIP 586 22 955 10
e-mail: office@the-yachting-club.com
Jeżeli w celu przetwarzania Państwa danych korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, jest to przetwarzanie (danych osobowych) na zlecenie i w takim przypadku również ponosimy odpowiedzialność za ochronę Państwa danych osobowych.

2.      Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych

Wykorzystujemy następujące dane osobowe:
Dane kapitana: Imię i nazwisko, data urodzenia, kraj urodzenia, narodowość, numer ewidencyjny [PESEL lub odpowiednik PESEL], nr identyfikacji podatkowej
Adres i dane kontaktowe: miejscowość, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu komórkowego
Inne dane: rodzaj dokumentu tożsamości, numer dokumentu tożsamości, data zamustrowania, port zamustrowania, nazwa jachtu lub łodzi, numer patentu sternika, numer licencji radiowej VHF, numer karty kredytowej, numer rezerwacji, współrzędne pozycji GPS

3.      Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Wszystkie rodzaje Państwa danych osobowych są przetwarzane w oparciu o:
1). Obowiązki prawne – Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również dla celów informowania i rejestracji, które jesteśmy zobowiązani przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. Rozporządzenie [Republiki Chorwacji] o warunkach przeprowadzania czynności czarterowania łodzi z załogą lub bez i udzielania usług zakwaterowania gości na łodziach zawierając umowę o czarter – w oryginale: Ordinance on the conditions for conducting the activity of chartering of vessels with or without crew and the provision of guest accommodation services on vessels)
b) Wypełnianie umowy – Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia umowy, którą zawarliśmy i wypełnienia zobowiązań umownych, których się podjęliśmy.
c) Zgodę, której udzielili nam Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów przesyłania Państwu ofert promocyjnych i innych informacji handlowych mających na celu przeprowadzenia oceny Państwa zadowolenia po okresie czarteru i w celu kontaktowania się z Państwem.
d). Prawnie uzasadniony interes Administratora – Wszystkie Państwa dane są przetwarzane dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych przez organ ustawodawczy (np. Rozporządzenie [Republiki Chorwacji] o warunkach przeprowadzania czynności czarterowania łodzi z załogą lub bez i udzielania usług zakwaterowania gości na łodziach zawierając umowę o czarter) lub dla celów wypełnienia zobowiązań umownych lub do zawarcia umów, np. Umowy czarteru łodzi.
Dane osobowe naszych klientów zbieramy bezpośrednio od nich, podczas targów, za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej e-mail i przez telefon lub otrzymujemy je od innych agencji czarterujących.

4. Okres przechowywania danych

Z zasady, usuwamy Państwa dane osobowe po upływie stosunku umownego i nie później niż wygaśnięcie wszelkich prawnych wymogów związanych z przechowywaniem danych osobowych.

5. Zarządzanie zgodą

Zgodę mogą Państwo odwołać w dowolnym czasie. Mogą Państwo również w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Zgodę można zmienić składając pisemną prośbę na poniższy adres: ….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail …. Jeżeli odwołają Państwo swoją zgodę, wówczas nie będziemy dalej wykorzystywali Państwa danych osobowych dla wyżej wymienionych celów. Istnieje możliwość ponownego udzielenia takiej zgody.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, które nie wymaga Państwa zgody i które jest konieczne do zawarcia umowy z nami lub wykonania zawartej z nami umowy lub wynika z obowiązków nałożonych na nas przez prawo, niepodanie nam przez Państwo tych danych spowoduje, że nie będziemy mogli wypełnić naszych zobowiązań umownych względem Państwa i nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.

6.     Prawa osób, których dane dotyczą

a) Prawo dostępu do danych i informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, tj. czy administrator przetwarza dane osób, których one dotyczą i jeśli tak, to jaki jest cel takiego przetwarzania i jakie są kategorie przetwarzanych danych osobowych, itd.
b) Prawo do sprostowania danych: Jeśli Państwa dane osobowe, które podlegają naszemu przetwarzaniu, są niekompletne lub nieprawidłowe, mogą Państwo w dowolnym czasie poprosić nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.
c). Prawo do usunięcia danych: Mogą Państwo poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzamy je bezprawnie lub jeśli takie przetwarzanie stanowi niewspółmierną ingerencję w Państwa chronione interesy. Prosimy mieć na uwadze, że z pewnych względów usunięcie tych danych w trybie bezzwłocznym nie jest możliwe. Dla przykładu, z uwagi na obowiązek archiwizacji regulowany prawnie.
d) Prawo do przenoszenia danych: Mogą Państwo zwrócić się do nas o podanie powierzonych nam przez siebie danych w ustrukturyzowanej formie w formacie nadającym się do odczytu maszynowego: • Jeśli dokonujemy przetwarzania tych danych na podstawie udzielonej nam przez Państwo zgody, którą można odwołać lub dla celów wypełnienia naszej umowy i • jeśli przetwarzanie to jest wykonywane z wykorzystaniem procesów zautomatyzowanych.
e) Prawo do sprzeciwu: Jeżeli rozprowadzamy Państwa informacje w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub zadania podmiotu publicznego lub jeśli w trakcie przetwarzania Państwa informacji powołujemy się nasz prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, jeśli istnieje interes w ochronie Państwa danych.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu do właściwych organów: Jeżeli są Państwo przekonani, że przetwarzając Państwa dane naruszyliśmy chorwackie lub europejskie przepisy i rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu wyjaśnienia wszelkich kontrowersji. Tym niemniej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia zażalenia do Chorwackiej Agencji Ochrony Danych lub, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, do innego organu, który przejmie jej uprawnienia, a począwszy od 25 maja 2018 r. do organu nadzorczego w Unii Europejskiej.
h) Wykonywanie praw: Jeśli chcą Państwo wykonać którekolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem, jak określono w Artykule 1 niniejszego oświadczenia.
i) Potwierdzenie tożsamości: W razie wystąpienia wątpliwości możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Państwa tożsamości. Takie działanie służy ochronie Państwa praw i sfery prywatnej.
j) Nadużycie praw: Jeśli będą Państwo za często korzystali z któregokolwiek z powyżej określonych praw i z ewidentnym zamiarem ich nadużycia, możemy nałożyć na Państwa opłatę administracyjną lub odmówić wykonania Państwa prośby.
k) Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mogą Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania Państwa danych:
– Jeśli zakwestionują Państwo prawidłowość swoich danych w trakcie okresu, który pozwala nam na zweryfikowanie tych danych.
– Jeśli przetwarzanie Państwa danych było niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo ich usunięcia i zamiast tego, proszą o ograniczenie wykorzystywania tych danych.
– Jeśli już nie potrzebujemy danych dla przewidzianych celów, a Państwo nadal ich potrzebujecie dla realizacji wymogów prawnych lub jeśli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

7.    Przekazywanie danych stronom trzecim

Zobowiązujemy się do przechowywania Państwa danych osobowych oraz do nieujawniania i nieudostępniania ich stronom trzecim za wyjątkiem następujących przypadków:
– jeśli wyrażą Państwo wyraźną zgodę w formie pisemnej na ujawnianie niektórych danych poufnych w konkretnym celu lub konkretnej osobie.
– jeśli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub właściwy Prokurator Generalny będzie wymagać tych danych dla celów wykonania zadań należących do zakresu ich kompetencji.
– jeśli sąd, prawnik lub notariusz będą potrzebować Państwa danych do przeprowadzenia swojego postępowania i jeśli wymagane jest przedłożenie tych danych w formie pisemnej.
– jeśli Urząd Podatkowy, Chorwacki Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych lub Chorwacka Kasa Chorych wymaga danych na podstawie zobowiązań prawnych, jakie względem nich ma administrator.
– jeśli jesteśmy zobowiązani do przedłożenia danych chorwackiemu Ministerstwu Spraw Morskich, Transportu i Infrastruktury.

8.      Przekazywanie danych do państw trzecich

Przekazywanie danych do państw trzecich (państw spoza UE) jest wykonywane wyłącznie wtedy, gdy:
– istnieje ustawowy obowiązek
– przekazanie jest niezbędne do wykonania zobowiązania umownego
– wyrazili Państwo na to wyraźną uprzednią zgodę

9.  Wykorzystanie usług cyfrowych (strona internetowa, aplikacje)

Zbieramy wyłącznie dane osobowe, które zostały nam dobrowolnie udostępnione przez osoby odwiedzające naszą oficjalną witrynę internetową podczas składania podania o pracę, korzystania z usługi połączeń zwrotnych lub składania formularza reklamacji. Zebrane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane poufnie i wyłącznie dla określonego celu. Nie wykonuje się przekazywania tych danych osobowych do państw trzecich, chyba że istnieje ku temu ustawowy obowiązek lub decyzja organu urzędowego na mocy której, takie dane mogą zostać przekazane właściwym władzom. Dostęp do witryny internetowej jest protokołowany, co znaczy, że dane techniczne takie, jak ruch na stronie, wykorzystywany system operacyjny, rozdzielczość wyświetlacza, czas odwiedzin, rozmiar przekazywanych danych są zapisywane.
Dla udoskonalenia naszej oferty, strona zawiera pliki „cookie”, które są przechowywane na komputerach użytkowników odwiedzających naszą stronę. Można uniknąć przechowywania plików „cookie”, jednakże może to spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej oferty internetowej. Pliki „Cookie” umożliwiają zachowywanie typowych preferencji użytkowników odwiedzających naszą witrynę, optymalizację procesów technicznych i pozwalają na dalsze udoskonalanie naszej oferty internetowej.

Zastosowaliśmy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, by uchronić Państwa dane przed utraceniem, zmodyfikowaniem lub dostępem stron trzecich. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami. Na Państwa prośby i zapytania odpowiemy najszybciej, jak będzie to możliwe i pomożemy Państwu skorzystać ze swoich praw.
Wszelkie zmiany naszej polityki ochrony danych osobowych będą ujawniane w naszym Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych i na naszej witrynie internetowej, o czym będziemy Państwa stosownie informować.
Witryna internetowa: korzystamy z narzędzi analizy danych, abyśmy mogli zapewnić coraz lepsze doświadczenie użytkownikom korzystających z naszej strony internetowej. Śledzą one odwiedzane strony, aktywność na stronie (kliknięcia, historię wyszukiwania), urządzenia do tego wykorzystywane (telefon komórkowy, tablet, komputer stacjonarny) i źródło odwiedzin (przeglądarka internetowa Google, reklama itd.) Na tym etapie nie dokonuje się zapisu Państwa tożsamości. Rejestrowana jest miejscowość, w której się znajdujecie. Będziemy mogli dopasować użytkownika do odnotowanych odwiedzin na witrynie wyłącznie po wprowadzeniu informacji na witrynę internetową, którego można dokonać na kilka sposobów.
Media społecznościowe: Jeśli obserwują nas Państwo na mediach społecznościowych, dostawca usług mediów społecznościowych odpowiada za zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji, których im Państwo udzieliliście. Mamy dostęp do narzędzi analitycznych udostępnianych przez media społecznościowe (np. dane demograficzne), które wykorzystujemy dla celów informacyjnych. Mamy również wgląd do wszelkich informacji, które udostępniacie Państwo za pomocą platform społecznościowych, jednakże nie będziemy ich wykorzystywali, ani przechowywali bez Państwa wcześniejszej zgody. Odsyłamy Państwa do zapoznania się z Polityką Prywatności każdej platformy społecznościowej.

10.  Oświadczenie o bezpieczeństwie

Podjęliśmy wszelkie uzasadnione kroki, by działały u nas odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę Państwa informacji.

11.  Zmiany niniejszej polityki.

Wszelkie zmiany niniejszej Polityki będą publikowane na naszej stronie internetowej, w folderze informacyjnym i /lub będą udostępniane na życzenie.